Palvelut

Maanrakennus

 • Pihatyöt
 • Viemärien kaivuut
 • Jyrsinnät
 • Rakennussalaojitukset
 • Maapohjatyöt
 • Rakennusten ulkopuoliset viemärikorjauskaivuut
 • Kaapeliojitukset
 • Pylvästykset

Louhinta

 • Louhinta ilman räjäytystä

Lokakaivot

 • Lokakaivojen tyhjennys

Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmät

Vuokraus ja kuljetus

 • Maa-aineskuljetukset
 • Vaihtolavojen vuokraus, tyhjennys ja kuljetus

Tarvikkeet

Höyrytys- ja sulatus

 • Höyryn kehitin, 200 kW. Siirrettävä.